Foreningen 4. Maj Kollegiets Venner har, som vedtægterne angiver:

til formål at støtte bestræbelserne på at skabe rammen for et godt og sundt kollegieliv for alumnerne på 4. Maj Kollegiet i Aalborg.

Gennem kontingenter og bidrag støtter 4. Maj Kollegiets Venner dette formål.

Foreningen 4. Maj Kollegiets Venner består af både tidligere alumner fra 4. Maj Kollegiet i Aalborg, personer med anden tilknytning til kollegiet f.eks. familiemedlemmer til nuværende og tidligere alumner, samt personer, organisationer og virksomheder med interesse i at støtte 4. Maj Kollegiet i Aalborg som et levende mindesmærke for frihedskampen i Danmark under 2. Verdenskrig.

4. Maj Kollegiet Venner har ikke et fast årligt kontingent, men alle bidrag – store som små – er velkomne og bidrager til bevarelsen af den historiske og sociale ramme for alumnerne på 4. Maj Kollegiet i Aalborg.

Støtten fra 4. Maj Kollegiets Venner til 4. Maj Kollegiet gives i de tilfælde og til de områder, hvor alumnernes egne midler er utilstrækkelige. Det gælder eksempelvis udgivelse af et årsskrift, bidrag til alumnernes transport til arrangementer på andre 4. Maj Kollegier i Danmark, støtte til fornyelse af inventar på kollegiet mv.

4. Maj Kollegiets Venner uddeler ligeledes årligt Skipper Clements Øllegat til en alumne, der har gjort sig særligt bemærket i festligt lag.

Vedtægter

Vedtægterne gælder Foreningen 4. Maj Kollegiets Venner for 4. Maj Kollegiet i Aalborg.

Vedtægter for FORENINGEN 4. MAJ KOLLEGIETS VENNER

§1

Foreningens formål er gennem medlemmernes kontingent samt gennem bidrag fra private personer og fra institutioner og virksomheder at skabe mulighed for at støtte bestræbelserne på at skabe rammen – i meget bred betydning – for et godt og sundt kollegieliv. Støtten skal gives på områder, hvor alumnernes egne midler er utilstrækkelige. 

§2

Foreningens drift forestås af en bestyrelse på 4 medlemmer. Eforen og en repræsentant fra alumnerne deltager i bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret. 

Bestyrelsen er selvsupplerende.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger sin formand og næstformand. 

§3

Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12. 

Det årlige regnskab revideres af en revisor, der vælges af bestyrelsen og blandt foreningens medlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmer kan vælges som revisor. Genvalg kan finde sted. Eforen fører foreningens regnskab, herunder medlemskartoteket. 

§4

Foreningen udgiver et årsskrift, der udarbejdes af eforen i samarbejde med bestyrelsen i tiden 1/1 – 31/3 og udsendes ca. 1. maj. Skriftet sendes til alle medlemmer og øvrige bidragydere. 

§5

I tilfælde af foreningens opløsning er den siddende bestyrelse bestemmende for anvendelse af foreningens formue. 

Bestyrelse

Bestyrelsen for 4. Maj Kollegiets Venner består af følgende medlemmer:

  • Teis Brøting, lektor ved Aalborg Business College, formand
  • Kurt Bennetsen, direktør i Erhverv Norddanmark, næstformand
  • Henrik Christensen, senioradvokat hos Advokatfirmaet.dk
  • Erik Løber, direktør i BoostPLM ApS (tidl. alumne)
  • Rune W. Larsen, softwareingeniør ved Lyngsoe Systems (tidl. alumne)
  • Kathrine Thorup Nordtorp, cand.mag. i musikvidenskab (tidl. alumne)
  • Matias Holch Christensen, produktionstekniker ved Liftup A/S (tidl. alumne)

Derudover deltager den til enhver tid sidende alumnerådsformand samt kollegiets efor i bestyrelsesmøderne for 4. Maj Kollegiets Venner.