§1. Baggrund

Kollegiets navn er “4. Maj Kollegiet i Aalborg”.  Kollegiet er en selvejende institution, oprettet af Frihedsfonden til minde om Danmarks Frihedskamp 1940-45, og drives uden offentlige tilskud. Kollegiet er tilknyttet Kollegierådet, som er samarbejdsorgan for de ni 4. Maj kollegier.

§2. Formål

Kollegiets formål er at være et hjem for unge, fortrinsvis i alderen 18-25 år, gerne længerevarende/videregående uddannelse i Aalborg, som gennem et fælles kollegieliv med kammerater fra forskellige samfundslag kan nå frem til den samhørighedsfølelse, der er en betingelse for en sund udvikling af demokrati og frisind, som var Frihedskampens målsætning. Kollegiet er et levende mindesmærke for faldne modstandsfolk under 2. verdenskrig, og det skal der værnes om.

§3. Optagelseskriterier

Som beboer på 4. Maj Kollegiet i Aalborg kan optages unge, der søger uddannelse i Aalborg-området.

 1. Fortrinsberettigede til optagelse er enhver dansk statsborger, der er efterkommere af aktive deltagere i det danske folks modstandskamp mod den tyske besættelsesmagt under 2. Verdenskrig
 2. eller har repræsenteret Danmark i udlandet
 3. eller hvis forældre har boet på et 4. Maj Kollegium
 4. eller hvis forældre har gjort en national aktiv indsats
 5. eller hvis forældre repræsenterer Danmark i udlandet.

Ansøgning om optagelse sker skriftligt, og eforen er af bestyrelsen bemyndiget til at vurdere de enkelte ansøgere og foretage optagelsen.

§4. Økonomi

Det tilstræbes at Kollegiet skal være gældfrit. Der må ikke optages lån til dækning af driftsunderskud. Huslejen og indflytningsbeløb fastsættes af bestyrelsen i samråd med eforen. Huslejen forfalder forud senest 3. hverdag i måneden. Indflytningsgebyret tilbagebetales ikke, men dækker udgifterne til istandsættelse af værelset ved ind- og nedflytning, jvf. ordensreglerne, der udarbejdes af bestyrelse og efor i fællesskab.

§5. Bestyrelsens sammensætning

Der udpeges en bestyrelse bestående af 7 medlemmer:

 • 3 medlemmer udpeget af 4. Maj Kollegiets Venner, fortrinsvis tidligere alumner. Udpeges af vennernes bestyrelse for en 3-årig periode med valg af 1 medlem på skift hvert år. Fortsættelse kan finde sted.
 • 2 medlemmer valgt af Aalborg Byråd for en byrådsperiode.
 • 1 medlem udpeget af Erhverv Norddanmark.
 • 1 medlem udpeget af Tech College, Aalborg.
 • Den til enhver tid siddende formand/stedfortræder for alumnerådet tilforordnet i bestyrelsen uden stemmeret.
 • Bestyrelsen kan med simpel stemmeflerhed supplere sig med op til 2 medlemmer.

 §6. Kollegiets ledelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af kollegiets anliggender. Bestyrelsen ansætter en efor, der leder og har ansvaret for den daglige drift. Øvrige medarbejdere ansættes af eforen. Det er desuden eforens pligt at påse og påtale ordensreglernes overholdelse.

Alumnerne vælger af deres midte et Alumneråd, som varetager fælles interesser og er bindeled til eforen og kollegiets bestyrelse.

§7. Forretningsorden

 • Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, der leder møderne, og i dennes fravær af eforen.
 • Bestyrelsesmøde holdes mindst 2 gange årligt, og indkaldes af formand og efor i fællesskab efter behov eller såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker det.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
 • Beslutninger træffes af de mødte bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed.
 • Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 • Et medlem kan ikke stemme, såfremt medlemmet har særinteresser i den pågældende sag.
 • Referat fra bestyrelsesmøder udarbejdes af eforen og godkendes af bestyrelsen ved det efterfølgende møde.
 • Bestyrelsen udpeger 3 personer, som delegerede til Kollegieråds-mødet hvert år.
 • Kollegiet tegnes af formand og efor, med undtagelse af køb og salg af fast ejendom. Der kan meddeles prokura.
 • Formanden tildeles adgang til netbank med fuld visning og ingen disponering.

 §8. Årsregnskab & Revision

 • Kollegiets regnskabsår følger kalenderåret 1.1. – 31.12.
 • Eforen udarbejder i samarbejde med bestyrelsen budget for det kommende regnskabsår inden udgangen af november måned.
 • Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der udpeges af bestyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen senest fire måneder efter regnskabets afslutning.
 • Regnskabet fremsendes til Aalborg Kommune til orientering.

§9. Fraflytning

 • Alumner, som ophører med studierne, har afsluttet eksamen eller som ændrer studieretning, skal give eforen meddelelse herom, så beslutning om fortsat kollegieophold kan træffes.
 • Opsigelse skal anmeldes til eforen med mindst 3 måneders varsel til den 1. i en måned.
 • Ved opsigelse efter 31. maj er varslet dog senest til udgangen af august.
 • Alle fraflytninger skal ske senest 8 dage inden udløb af varsel.
 • Det tilstræbes dog, at de nævnte opsigelsesvarsler om muligt kan nedsættes i samarbejde med eforen.
 • Ved fraflytning er alumnen ansvarlig for enhver forringelse af værelset, der ikke kan tilskrives normal slitage.
 • Alumnerne må rette sig efter direktiver, som bestyrelsen eller eforen måtte fastsætte af hensyn til kollegiets orden og omdømme. Overtrædelse af ordensregler og fastsatte direktiver kan medføre bortvisning fra kollegiet.

 §10. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun finde sted efter beslutning af kollegiets bestyrelse. Forslag til ændringer kan om nødvendigt sendes til høring i Alumnerådet.

§11. Opløsning

Ophører Kollegiet med sin virksomhed træffer bestyrelsen beslutning om, hvordan eventuelle værdier skal disponeres.

 

Vedtaget af bestyrelsen, 20. april 2017.

 

Peter Eigenbroth

formand for bestyrelsen