§1. Baggrund

Kollegiets navn er “4. Maj Kollegiet i Aalborg”.  Kollegiet er et levende mindesmærke for faldne modstandsfolk under 2’ verdenskrig. Kollegiet er en selvejende institution med det formål at drive ejendommen Hasserisgade 8 (matr. nr. 1262b) i Aalborg. 4. Maj Kollegiet er oprettet af Frihedsfonden til minde om Danmarks Frihedskamp 1940-45, og drives uden offentlige tilskud. Kollegiet er tilknyttet Kollegierådet, som er samarbejdsorgan for de syv 4. Maj kollegier i Danmark. Aalborg Kommune har siden 1986 haft tilsyn med kollegiet.

§2. Formål

Kollegiets formål er at være et hjem for unge under uddannelse i Aalborg, fortrinsvis i alderen 18-25 år, og som gennem et fælles kollegieliv med andre unge fra forskellige samfundslag kan nå frem til den samhørighedsfølelse, der er en betingelse for en sund udvikling af det demokrati og frisind, som var Frihedskampens målsætning. Kollegiet er et levende mindesmærke for faldne modstandsfolk under 2’ verdenskrig.

§3. Optagelseskriterier

Som alumne på 4. Maj Kollegiet i Aalborg kan optages unge, der søger uddannelse i Aalborg-området. Der lægges vægt på, at ansøgerne har vist særlig interesse for at videreføre 4. Maj Kollegiet som et mindested for frihedskampen under besættelsen 1940-45.

 1. Fortrinsberettigede til optagelse er enhver dansk statsborger, der er efterkommere af aktive deltagere i det danske folks modstandskamp mod den tyske besættelsesmagt under 2. Verdenskrig
 2. eller har repræsenteret Danmark i udlandet
 3. eller hvis forældre har boet på et 4. Maj Kollegium
 4. eller hvis forældre har gjort en national aktiv indsats
 5. eller hvis forældre repræsenterer Danmark i udlandet.

Der tilstræbes en ligelig kønskvotering og en bred repræsentation af forskellige uddannelser.

Ansøgning om optagelse sker skriftligt, og eforen er af bestyrelsen bemyndiget til at vurdere de enkelte ansøgere og foretage optagelsen.

Bestyrelsen holdes af eforen underrettet på bestyrelsesmøderne om foretagne optagelser, ligesom principper for optagelse drøftes mindst hvert år i bestyrelsen

§4. Økonomi

4. Maj Kollegiet består af 4. Maj Kollegiets grund og bygninger. Gældsoptagelse, som kræver pantsætning eller øvrige væsentlige beslutninger for 4. Maj Kollegiet, såsom for eksempel køb og salg af anden fast ejendom, kræver tilsynsmyndighedens (Aalborg Kommune) godkendelse. Det tilstræbes, at Kollegiet skal være gældfrit. Der må ikke optages lån til dækning af driftsunderskud.

Huslejen og indflytningsbeløb fastsættes af bestyrelsen i samråd med eforen. Huslejen forfalder forud senest 3. hverdag i måneden og omfatter husleje samt kostordning for alumnerne. Det tilstræbes at skabe en økonomisk balance mellem huslejeniveauet og kostordningen, og kollegiets bestyrelse har bemyndigelse til at indeksregulere beløbet ved stigende priser på fødevarer og energi.

Hver alumne betaler ved indflytning et gebyr. Indflytningsgebyret tilbagebetales ikke, men dækker udgifterne til istandsættelse af værelset ved ind- og nedflytning. Indflytningsgebyrets størrelse aftales mellem bestyrelse og efor.

4. Maj Kollegiets øvrige indtægter, herunder midler, der måtte blive skænket uden giverens eventuelle klausuler, samt finansielle indtægter af kollegiets formue eller andre indtægter i øvrigt, betragtes som 4. Maj Kollegiets frie midler.

§5. Bestyrelsens sammensætning

På regnskabsmødet, der afholdes årligt inden udgangen af marts måned, udpeges en bestyrelse bestående af 9 medlemmer.

 • 7 medlemmer udpeges af bestyrelsen. Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, der har viden og erfaring inden for fondens formål.
 • 2 medlemmer udpeges af Aalborg Byråd.

Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af to år, byrådets repræsentanter dog i fire år. Genudpegning kan finde sted, dog højst i fire perioder. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet.
I umiddelbar forlængelse af årsregnskabsmødet afholder bestyrelsen et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Bestyrelsen kan med simpel stemmeflerhed supplere sig med op til 2 medlemmer.

En repræsentant for alumnerne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Alumnerne udpeger på deres februar-møde for ét år ad gangen en fast bestyrelsesrepræsentant til kollegiets bestyrelse. Bestyrelsesrepræsentanten kan enten være valgt blandt alumnerådet eller blandt alumnerne i øvrigt. Der skal være 25 alumner ved afstemningen for at afstemningen er gyldig. Der udpeges endvidere en suppleant for alumnernes repræsentant. Genvalg af begge poster kan finde sted.

§6. Kollegiets ledelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af kollegiets anliggender. Bestyrelsen ansætter en efor, der leder og har ansvaret for den daglige drift, samt varetager kollegiets interesser udadtil. Øvrige medarbejdere ansættes af eforen. Det er desuden eforens pligt at påse og påtale ordensreglernes overholdelse.
Eforen har ansvaret for 4. Maj Kollegiets økonomi, budgetlægning og regnskabsføring og påser forsvarligheden heraf.
Alumnerne vælger af deres midte et Alumneråd, som varetager fælles interesser og er bindeled til eforen.

§7. Forretningsorden

 • Bestyrelsen afholder inden udgangen af marts måned regnskabsmøde.
 • Bestyrelsesmøde holdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes af formand og efor i fællesskab efter behov eller såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker det.
 • Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, der leder møderne, og i dennes fravær af eforen.
 • Efor og alumnerepræsentant deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
 • Beslutninger træffes af de mødte bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed.
 • Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 • Et medlem kan ikke stemme, såfremt medlemmet har særinteresser i den pågældende sag.
 • Referat fra bestyrelsesmøder udarbejdes af eforen og kommenteres af bestyrelsen senest 14 dage efter udsendelse af referatet.
 • Bestyrelsen udpeger 3 personer som delegerede til Kollegieråds-mødet hvert år.
 • Kollegiet tegnes af formand og efor, med undtagelse af køb og salg af fast ejendom. Der kan meddeles prokura.
 • Eforen udarbejder og vedligeholder i samarbejde med bestyrelsen et sæt ordensregler.
 • Formanden tildeles adgang til netbank med fuld visning og ingen disponering.

 §8. Årsregnskab & Revision

 • Kollegiets regnskabsår følger kalenderåret 1.1. – 31.12.
 • Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der udpeges af bestyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen senest fire måneder efter regnskabets afslutning. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse vælge en udvidet gennemgang i stedet for egentlig revision.
 • Årsregnskabet fremsendes til Aalborg Kommune.
 • Eforen fremlægger budget for det kommende regnskabsår ved kalenderårets sidste bestyrelsesmøde.

§9. Fraflytning

 • Alumner, som ophører med studierne, har afsluttet eksamen eller som ændrer studieretning, skal give eforen meddelelse herom, så beslutning om fortsat kollegieophold kan træffes.
 • Opsigelse skal anmeldes til eforen med mindst 3 måneders varsel til den 1. i en måned.
 • Ved opsigelse efter 31. maj er varslet dog senest til udgangen af august.
 • Alle fraflytninger skal ske senest 8 dage inden udløb af varsel.
 • Det tilstræbes dog, at de nævnte opsigelsesvarsler om muligt kan nedsættes i samarbejde med eforen.
 • Ved fraflytning er alumnen ansvarlig for enhver forringelse af værelset, der ikke kan tilskrives normal slitage.
 • Alumnerne må rette sig efter direktiver, som bestyrelsen eller eforen måtte fastsætte af hensyn til kollegiets orden og omdømme. Overtrædelse af ordensregler og fastsatte direktiver kan medføre bortvisning fra kollegiet.

 §10. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun finde sted efter beslutning af kollegiets bestyrelse. Vedtægtsændringer godkendes af fondsmyndigheden inden ikrafttræden.

§11. Opløsning

Ophører 4. Maj Kollegiet med sin virksomhed, skal et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning tilfalde Kollegierådet til fordeling blandt de øvrige 4. Maj Kollegier, eller alternativt tilfalde en anden forening, fond, stiftelse eller institution m.v., som er hjemmehørende her i landet og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

 

Vedtaget af bestyrelsen, 21. september 2022.

 

Peter Eigenbroth

formand for bestyrelsen